Uvjeti korištenja

 

Uvjeti korištenja usluga Autorskog registra

 

Ugovor o pružanju usluga

 

1.       Određivanje pojmova

1.1   Pojmovi u ovom Ugovoru označavaju sljedeće:

Korisnik  -  osoba kojoj je Registar pruža Usluge u skladu s odredbama ovog Ugovora

Registar – Sustav Autorski registar, na Internet adresi www.autorski-registar.com, kojim upravlja Expendo d.o.o., tvrtka sa sjedištem u Zagrebu, Stjepana Ljubića Vojvode 16

Registracija - pružanje stručne i neovisne usluge svjedočenja o autorstvu za autorska djela podnesena od strane Korisnika

Ugovor  – ovaj Ugovor o pružanju Usluga

Usluge  – registracija i pohrana autorskih djela, izdavanje Potvrda, naljepnica, i duplikata autorskih djela,  s ciljem pružanja dodatnog materijalnog dokaza kod sporova o autorstvu

Procjena – bilo koja procjena učinjena od strane ovlaštenih osoba Registra u odnosu na Usluge

Potvrda –  potvrda izdanu od Registra kao dokaz registracije autorskog djela

Naknada  – naknade prikazane u Procjeni, ili u tiskanim materijalima koji se odnose na Usluge, ili na drugi način priopćene Korisnicima.

 

2. Pružanje usluga

2.1  Registar pruža Korisniku Usluge u skladu s ovim Ugovorom. Ovlaštena osoba Registra mora se usuglasiti s bilo kojim promjenama Registracije predloženim od Korisnika. Korisnik će od strane Registra biti obavještavan o promjenama ovog Ugovora te će se od njega očekivati da ih prihvati, ukoliko drugačije ne naznači pismenim putem unutar roka od 30 dana od dana primanja obavijesti, u kojem slučaju će se primjenjivati odredbe 6.1 i 6.2.

2.2 Korisnik pravovremeno i o svom trošku dostavlja Registru sve potrebne materijale, podatke i druge informacije koje se odnose na Usluge, kako bi omogućio Registru pružanje Usluga na brz i učnkovit način. Korisnik je odgovoran za točnost i jasnoću svih dostavljenih podataka, dokumenata i informacija. Korisnik treba provjeriti sadržaj svih Potvrda koje primi od Registra te o bilo kojim uočenim netočnostima obavijestiti Registar unutar roka od 30 dana, koji će netočnosti ispraviti i izdatinove Potvrde bez posebnog plaćanja naknade. Promjene u registraciji nisu dopuštene, osim promjena korisnikovih kontakt podataka.

2.3 Ako to bude traženo od strane Registra, Korisnik će dostaviti u traženom obliku bilo koje očitovanje potrebno u svrhu ostvarivanja bilo kakve suglasnosti ili razrješnice koja od Registra može biti zatražena od strane bilo kojeg nadležnog tijela, a kako bi omogućilo pružanje Usluga.

2.4 Usluge se pružaju u skladu s Procjenom, ustanovljenom praksom Registra, te dokumentima koji uređuju pružanje Usluga u skladu s ovim Ugovorom.

2.5 Drugi detalji koji se odnose na Usluge, savjeti ili preporuke vezane uz njihovo pružanje ili korištenje, a koji nisu navedeni u Procjeni ili drugim dokumentima mogu se dobiti na zahtjev.

2.6 Registar može bez ikakve odgovornosti prema Korisniku napraviti bilo kakve promjene svojih Internetskih stranica, bilo koje brošure, promotivnog materijala, ili drugog dokumenta, koji se odnosi na pružanje Usluga, ako smatra da je to potrebno radi boljeg i učinkovitijeg pružanja Usluga.

2.7 Registar može u svako doba, i bez obavještavanja Korisnika, učiniti bilo koje izmjene svojih Usluga koje su neophodne za udovoljavanje s bilo kojim sigurnosnim ili zakonskim zahtjevima, ili koji materijalno ne utječu na prirodu ili kvalitetu Usluga.

2.8 U svrhu spremanja, osiguravanja i čuvanja podataka Registar može praviti sigurnosne kopije registriranih djela. Podneseni originali mogu biti uklonjeni radi prostornih ograničenja, ali samo nakon što su napravljene njihove sigurnosne kopije. Kod pravljenja sigurnosnih kopija svi podaci o Korisniku ili registriranim podacima smatraju se povjerljivim podacima, i na taj način se prema njima odnosi.

2.9 Duplikati pohranjenih autorskih djela mogu biti izdani na zahtjev Korisnika, i oni će dokazivati potpun sadržaj registriranih djela. Oni mogu biti reproducirani na mediju različitom od onog na kojem su podneseni.

3. Naknade

3.1 Korisnik je odgovoran za plaćanje Naknada za Usluge koje prima od Registra, kao i bilo kojih dodatnih Naknada ugovorenih između Registra i Korisnika.

3.2 Registar može slobodno mijenjati svoje Naknade, koje se javno objavljuju na Internetskim stranicama Registra, i na taj način su stalno dostupne Klijentu.  Promjena visine Naknada ne može imati  retroaktivno djelovanje.

3.3 Korisnik Nakade plaća prilikom naručivanja Usluga. U iznos Naknada uključen je porez na dodanu vrijednost. Registar neposredno po pružanju Usluga Korisniku ispostavlja račun.

3.4 Ukoliko plaćanje Nakanda iz bilo kojeg razloga ne bude izvršeno u roku, Registar može obračunavati kamate na preostali neplaćeni iznos, u visini zakonske zatezne kamate. Osim toga, Registar može Korisniku odbiti daljnje transakcije, odbiti pružati usluge Korisniku, kao i ukinuti postojeće Registracije ili Usluge koje Korisnik nije u cijelosti platio. Registar također može naplatiti od Korisnika bilo koje bankovne naknade, kao  administrativne naknade koje su povezane s Klijentovim propustom plaćanja Naknada.

 4. Povjerljivost i tajnost podataka

4.1 Bilo koji podatak ili druga informacija dobijena od strane Korisnika koja je od Korisnika označena kao tajna, bit će od strane Registra čuvana kao tajan (povjerljiv) podatak.  Tajnost se neće odnositi na bilo koji podatak ili drugu informaciju koja je u vrijeme kad je bila primljena od strane Registra postala javna, kao ni na bilo koji podatak  koji bilo kad u budućnosti postane javno dostupan, iz razloga koji nisu povezani s propustom Registra za čuvanjem tajnosti.

5. Jamstva i ograničenja odgovornosti

5.1 Korisnik pod prijetnjom kaznenom i materijalnom odgovornosti jamči da je nositelj autorskih prava na svim informacijama, podacima i materijalima koje podnosi Registru u svrhu primanja Usluga, ili da djeluje direktno i ovlašteno u ime nositelja autorskih prava tih informacija i podataka, kao i da su sve informacije, podaci i materijali koje koje podnosi Registru podobni za primanje Usluga Registra.

5.2 Korisnik jamči da bilo koji dostavljeni podatak, informacija ili materijal upućen Registru u svrhu primanja Usluga ne krši autorska ili druga prava bilo koje treće strane strane.  Korisnik će nadoknaditi Registru svu štetu nastalu od svih gubitaka, troškova, ili bilo kojih drugih zahjeva, koji mogu nastati kao posljedica povreda prava trećih strana.

5.4 U slučaju kršenja odredbi 5.1 i 5.2 ovog Ugovora, Registar u svako doba zadržava pravo ne pružiti zatražene Usluge, ili proglasiti ranije pružene Usluge nevažećim, u kojem slučaju zadržava obračunate ili naplaćene Naknade. 

5.3  Korisnik je svjestan i prihvaća da Registar ne ulazi u supstancijalno (materijalno) ispitivanje autorstva na materijalima, podacima i informacijama koji su mu podneseni. Odgovornost za dokazivanje autorstva leži na Korisniku. Registar je stručna neovisna treća strana koja Korisnicima pruža dodatne materijalne dokaze njihovog autorstva na njihovim autorskim djelima. Registar se ne upušta  ni u kakvo rješavanje pravih pitanja u ime ili za račun Korisnika, osim što na zahtjev dostavlja kopije potvrda i autorskih djela.

5.4 Registar nije odgovoran Klijentu za bilo kakav gubitak, štetu, troškove,  ili bilo koje druge zahtjeve  do kojih može doći zbog bilo kojih podataka, informacija ili uputstava poslanih od strane Korisnika, a koje su nekompletne, netočne, neispravne, nedozvoljene, ili u pogrešnom obliku, ili su posljedica zakašnjele dostave, propuštanja dostave, propusta dostave ispravne informacije ili podatka, slanja bez povratnice, ili bilo kojeg drugog propusta Korisnika, što uključuje bilo koje pitanje vezano uz pravosnažnost predmeta podnesenih od Korisnika za registraciju, i pravovremeno obavještavanje Korisnika o promjeni adrese.

5.5 Registar ne može biti odgovoran za bilo koji gubitak ili štetu, bez obzira bila ona direktna ili indirektna, kao ni za druge zahtjeve, bez obzira da li su nastali kao posljedica djelovanja Registra, njegovih zaposlenika, suradnika, ili na koji drugi način, a koja nastane bez, ili je povezana s pružanjem Usluga ili njihovim korištenjem od strane Korisnika ili trećih osoba. Ukupna odgovornost Registra u vezi s ovim Ugovorom ne može prijeći iznos naknade koju je Registar naplatio za pružanje tih usluga.

5.6 Registar ne može biti odgovoran Korisniku, ili biti smatran da je u prekršaju  iz razloga bilo kakvog kašnjenja u postupanju, ili bilo kojeg propusta da provede bilo koju od obveza Registra u odnosu na Usluge, ukoliko je kašnjenje ili propust nastao iz bilo kojeg uzroka koji je izvan kontrole Registra.

5.7  Registar ne može davati bilo kakvo jamstvo vezano uz kvalitetu usluga bilo koje treće strane koju Korisnik može koristiti.

6. Raskid Ugovora

6.1 Korisnik može raskinuti ovaj Ugovor slanjem pismene obavijesti Registru uz otkazni rok od 30 dana. Raskid ugovora za posljedicu ima prekid Usluga, uključujući i prekid registracije autorskih djela.

6.2 U slučaju raskida Ugovora poslani i pohranjeni podaci, informacije i materijali (autorska djela), kao i uplaćene Naknade se ne vraćaju.

6.3 Svaka strana može u bilo koje doba davanjem pismene obavijesti rakinuti  ovaj Ugovor, ukoliko druga strana prekrši njegove odredbe i ne ispravi prekšeno u roku od 30 dana od kad je bila pismenim putem obavještena da to učini.   

7. Završne odredbe

7.1 Naslovi u ovom Ugovoru služe isključivo radi lakšeg snalaženja, i ni na koji način ne utječu na tumačenje njegovih odredbi.

7.2 Odredbe ovog Ugovora tvore ukupnost odnosa između stranaka i zamjenjuju bilo koji raniji ugovor ili sporazum te mogu biti izmjenjene samo pismenim putem.  Svi drugi uvjeti i odredbe su isključeni do najveće mjere dozvoljene zakonom.

7.3 Bilo koje upozorenje ili dozvola koju jedna strana daje drugoj trebaju biti u pisanom obliku. Pod pismenim oblikom smatra se primarno komunikacija putem e-maila, a nakon toga komunikacija putem pošte.

7.4 Ukoliko bilo koja odredba ovog Ugovora bude proglašena ništetnom od strane nadležnog suda, bilo u cijelosti ili nekom svom dijelu, to neće imati utjecaj na valjanost ostalih odredbi ovog Ugovora, kao na  ostatak odredbe koja je proglašena ništetnom.

7.5 Sve eventualne sporove proizašle iz ovog Ugovora Korisnik i Registar nastojat će riješiti sporazumno. U slučaju nemogućnosti postizanja sporazuma, ugovara se  nadležnost suda u Zagrebu.